Obchodní podmínky

Nákupní řád
Všeobecné obchodní podmínky internetového obchodu www.dolin-sro.cz.

I. Úvodní ustanovení
Všeobecné obchodní podmínky upravují vztahy a vymezují vzájemná práva a povinnosti mezi provozovatelem a zákazníkem internetového obchodu www.dolin-sro.cz (dále jen Kupující).

II. Objednací podmínky
Prodávající uskutečňuje nabídku zboží prostřednictvím internetového obchodu na adrese obchodu www.dolin-sro.cz .
Kupující objednává zboží elektronickou cestou přímo z internetu prostřednictvím formuláře vytvořeného právě k tomuto účelu. Takto doručená objednávka je prodávajícím považována za platný a závazný návrh kupní smlouvy, obsahuje-li všechny náležitosti, vyžadované objednávkovým formulářem. Kupní smlouva je uzavřena potvrzením objednávky prodávajícím, případně dodáním a převzetím objednaného zboží zákazníkem.
Objednávku může kupující zrušit bez jakýchkoliv sankcí v případě, že zboží nebylo dosud odesláno. V ostatních případech je prodávající oprávněn požadovat úhradu prokazatelně vzniklých nákladů.
Prodávající může objednávku zrušit pouze v případě, kdy zboží se již nevyrábí, nedodává nebo se výrazným způsobem změnila jeho cena.

III. Dodací podmínky a úhrada zboží
Prodavající předá České poště neprodlenně po příjetí objednávky zboží k přepravě.
Všechny ceny v nabídce jsou uvedeny jak s DPH tak bez DPH.
Prodávající garantuje ceny uvedené v nabídce a to k okamžiku odeslání objednávky zákazníkem. Objednané zboží prodávající doručuje většinou prostřednictvím České pošty na dobírku nebo po zaplacení ceny zboží platební kartou. Pro dodávky v ČR účtujeme poštovné 120,- Kč a 40,- Kč balné vč. DPH. Místem dodání zboží je poštovní adresa uvedená kupujícím při objednání v objednávkovém formuláři. Zákazník je vlastníkem zboží po zaplacení kupní ceny.         
Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout objednávku kupujícího, který v minulosti neodebral či řádně nezaplatil závazně objednané zboží.

Možnosti úhrady objednaného zboží:

  1. Platební kartou – VISA, VISA Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro
  2. Na dobírku
  3. Převodem na účet Dolin s.r.o. 203036601/0300

IV. Shoda s kupní smlouvou
Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je při převzetí kupujícím ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad.
V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen "rozpor s kupní smlouvou"), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není- li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.

V. Reklamace vadného zboží
Dostane-li kupující nedopatřením vadný výtisk nebo jiné než objednané zboží, má právo na jeho výměnu níže uvedeným způsobem:
1. Vadné nebo jiné než objednané zboží, společně s fakturou nebo prodejním paragonem, zašlete zpět na naši adresu uvedenou v kontaktech na webové stránce.
2. Reklamaci můžete také vyřídit na tel. čísle 605269222 nebo e-mailové adrese linhartpav@centrum.cz

VI. Záruka vrácení zboží a peněz
Podle § 53 odst. 7 a odst. 10 občanského zákoníku má kupující právo do 14 (slovy: čtrnácti) dnů od převzetí zboží od kupní smlouvy odstoupit bez udání důvodu a zakoupené zboží vrátit prodávajícímu. Vrácené zboží kupující doručí poštou nebo osobně na vlastní náklady na adresu prodávajícího. Vrácené zboží nesmí být poškozené nebo jinak znehodnocené.
Za těchto podmínek prodávající vrátí kupujícímu částku zaplacenou za vrácené zboží v nejkratší možné době od doručení, a to poštovní poukázkou na adresu, na kterou bylo toto zboží původně zasláno.

VII. Ochrana osobních údajů
Kupující souhlasí s tím, aby v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., v platném znění, byly jeho osobní údaje (jméno, příjmení, adresa, telefon, e-mail, rok narození) evidovány ve společnosti DOLIN, s.r.o. a využity při další nabídce produktů této společnosti.
Tento souhlas poskytuje kupující dobrovolně na dobu neurčitou s tím, že jej může kdykoliv písemně odvolat.

VIII. Závěrečná ustanovení
Tyto všeobecné obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 1. 12. Odesláním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito všeobecnými obchodními podmínkami, a že s nimi bez výhrad souhlasí.
Nestanoví-li tyto Všeobecné obchodní podmínky jinak, řídí se práva a povinnosti účastníků příslušnými ustanoveními obecně závazných předpisů, platných v České republice.

 
 
logoDolin s.r.o. © 2007 Web Design 2011